Evalueringskonferansen 2018

Program


Torsdag 20. september

09:00 - 09:45
REGISTRERING OG MORGENKAFFE
09:45 - 10:00
Velkommen til Kristiansand v/ordfører Harald Furre
10:00 - 12:30
DEL 1: NÅR EVALUERING MØTER MAKTA

Evalueringer styres! Det viktige spørsmålet er av hvem og med hvilke interesser? Det er en rekke sterke interesser tilknyttet evalueringer og en av de sterkeste representerer oppdragsgiver selv. I flere deler av evalueringsprosessen kan evalueringene styres av andre enn de rent faglige og prosjektorienterte hensynene. Denne delen vil fokusere på disse forholdene og hvilke refleksjoner som er viktige å gjøre underveis i en evalueringsprosess. Evalueringer i møte med makta!

10:00-10:15 - Velkommen til Evalueringskonferansen 2018!
v/Rune Stiberg-Jamt, adm. direktør Oxford Research 

10:15-10:45 - Makt eller avmakt i møte med fakta.
v/Hilde Singsaas, direktør Direktoratet for økonomistyring

10:45-11:15 - Omstille for fremtiden med effekttall fra i går?
v/Gry Monsen, spesialrådgiver Innovasjon Norge

PAUSE

11:45-12:30 Sofasamtale; “Når evaluering møter makta”

 

 

12:30 - 13:30
LUNSJ
13:30 - 14:45
DEL 2: NÅR MAKTA MØTER SEG SELV I DØRA SOM EVALUATOR

Mellom nærhet og distanse! Noen evalueringer gjennomføres internt, av virksomheten som skal evalueres eller av nærliggende eller underliggende etater. Hensynet til effektivitet, etablert kjennskap og behovet for å holde forhold interne kan gjøre det ønskelig. Evaluators uavhengighet står imidlertid raskt under press.  Denne delen vil fokusere på slike tilfeller og hvilke refleksjoner som er viktige å gjøre underveis i en «intern» evalueringsprosess. Evalueringer og makt som møter seg selv i døra!

13:30-13:45 - Velkommen til del 2!
v/Rune Stiberg-Jamt, adm. direktør Oxford Research

13:45-14:15 - Kan effekten av dugnad evalueres? – Frivillighetens sider som (ikke) kan måles
v/Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge

14:15-14:45 - Vinner effektiviteten over troverdigheten når den som evalueres er evaluatoren selv – eller kan man oppnå begge deler?
v/Rune Tokle, daglig leder Norsk kommunerevisorforbund

14:45 - 16:30
DEL 3: KRITERIER FOR GOD EVALUERING

Hvis ikke evalueringen oppfattes å være troverdige og relevante, vil de ikke bli brukt. Hvis
ikke kvaliteten er god, vil de neppe bli troverdige. Hvis ikke det settes av tilstrekkelig økonomiske, menneskelige og faglige ressurser, vil ikke kvaliteten bli god og da vil de neppe bli tatt på alvor. DAC-kriteriene blir av mange evalueringsmiljøer lagt til grunn i eget evalueringsarbeid. Disse er nå under revidering – og på konferansen får vi mulighet til å gi innspill til denne prosessen!

14:45 - Velkommen til del 3
v/Rune Stiberg-Jamt, adm. direktør Oxford Research

14:45-15:00 - Evalueringskriterier - en støtte eller et hinder for godt evalueringsarbeid?
v/Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad og leder for Evalueringsnettverket iOECDs utviklingskomité

PAUSE

15:15-16:15 - Fasiliterte kafébordsamtaler; “Fremtidens evalueringskriterier”

16:15-16:30 - Oppsummering
v/Rune Stiberg-Jamt, adm. direktør Oxford Research

 

 

 

16:30
Årsmøte i Norsk Evalueringsforening
18:00
Båttur gjennom Kristiansands skjærgård og middag på Verftet i Ny Hellesund. Utdeling av årets evalueringspris under middagen

Fredag 21. september

09:00 - 14:00
DEL 4: NÅR MAKTA VIL HA EFFEKT

Hva skal vi bruke den neste skattekrona på? Sentrale oppdragsgivere blir i økende grad opptatt av grensenytten og effekten av ulike tiltak. Evalueringsfaget presses til tider i retning av effektstudier tilknyttet tiltak som ikke egner seg for slike metoder eller hvor svarene gir begrenset faglig verdi. Samtidig gir samfunnsøkonomiske kriterier nyttige bidrag til sentrale evalueringskriterier på en rekke samfunnsområder. Denne delen av programmet vil fokusere på hva effektstudier er, hva de kan gi og ikke gi av nyttig informasjon, og hvilken plass slike metoder kan ha i evalueringer. Når makta vil ha effekt, men kanskje får en formativ evaluering!

09:00-09:10 - Velkommen til dag 2!
v/Rune Stiberg-Jamt, adm. direktør Oxford Research

09:10-09:40 - Ja, men hva er effekten? Om design og fortolkning av effektstudier
v/Håkon Finne, seniorforsker SINTEF

09:40-10:10 - Når makta vil ha effekt. Hvordan bruke usikker kunnskap på konkrete problemstillinger?
v/Øystein Jørgensen, fagdirektør Nærings- og fiskeridepartementet

10:10-10:40 - Evaluation systems and approaches in turbulent times. “Traditional” approaches in the age of RCTs and big data
v/Bradford Rohmer, Partner Oxford Research Sweden

PAUSE

11:00-11:30 - Når evaluering blir politikk
v/Aase Marthe Horrigmo,statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11:30-12:10 - Sofasamtale – “Når makta vil ha effekt”

12:10 -13:10 - LUNSJ

13:10-13:30 - Foredrag ved vinneren av årets evalueringspris

13:30-13:45 - Avslutningsforedrag; Fra fake news til fake science?
v/Morten Grønås-Werring, analytiker Oxford Research

13:45-14:00 - Takk for oss!
v/Rune Stiberg-Jamt, adm. direktør Oxford Research