Evalueringskonferansen 2018

Foredragsholdere


Årets konferanseprogram er under utarbeidelse og foredragsholdere vil slippes fortløpende. Vi jobber med mange spennende navn – følg konferansen på https://www.facebook.com/evalueringskonferansen/ for siste nytt!

 

Aase Marthe J. Horrigmo

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo har erfaring både som bestiller og utøver av evalueringer – det gjør henne til en spennende foredragsholder!

Hun har doktorgrad i statsvitenskap og har tidligere arbeidet som forsker, senioranalytiker og politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand. Hennes politiske interesseområder er lokal- og regionalpolitisk utvikling, kommunereform, kulturpolitikk og utdanningspolitikk, og hun har i mange år jobbet med problemstillinger knyttet til forskning, innovasjon, regional utvikling og kommunestruktur.

Kristina Fritsvold Nilsen

Kristina Fritsvold Nilsen er viseadministrerende direktør i Retriever-konsernet, som er Nordens største leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Nye krav til måling av effekt har vært med på å utvikle evalueringsfeltet og dette temaet står på årets konferanseprogram. Retriever er aktive i arbeidet med å finne nye måter å analysere effekt av ulike PR-tiltak på - dette gjør Kristina til en spennende foredragsholder!

Kristina har en bachelor i journalistikk fra Mediehøgskolen og en master i ledelse fra BI. Ikke minst har hun flere års erfaring som journalist, blant annet i NRK Østfold og NRK Sørlandet, og ble ansatt i Retriever i 2008. Her etablerte og bygget hun opp medieanalyse som eget forretningsområde, og avdelingen er nå Nordens største analysemiljø i mediesektoren. 

Rune Tokle

Rune Tokle er daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund. Revisjon og evaluering har noen fellestrekk, og vi ser muligheter for å lære av kommunerevisjonen. Rune vil dele sine erfaringer om bruk og oppfølging av revisjon.

Rune har bakgrunn både fra læreryrket, politikk og revisjon, og blir en spennende foredragsholder på årets konferanse. Han er diplomert internrevisor og cand.scient. med hovedfag i matematikk, studieretning matematikk og økonomi. Han overtok som daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund i 2017 og kom da fra en stilling som internrevisor i Tolldirektoratet.

Stian Slotterøy Johnsen

Stian Slotterøy Johnsen er generalsekretær i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for over 300 store og små frivillige organisasjoner fra alle deler av frivillig sektor.

Bruken av evalueringer i frivillige organisasjoner er et tema vi gjerne vil høre mer om, og Stian vil fortelle om dette og om forholdet mellom evalueringsarbeidet som utføres internt og eksternt.

Stian har arbeidet i frivillig sektor siden 2001, noe som gjør ham til en spennende foredragsholder om dette temaet. Han har en Master of Arts i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Maastricht, og har også bakgrunn fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hilde Singsaas

Hilde Singsaas er direktør for Direktoratet for økonomistyring. Hun er utdannet statsviter, og har i tillegg en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra UiO. Hun har en variert bakgrunn, blant annet som direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. 

Mona Skaret

Mona Skaret er direktør i Innovasjon Norge og leder divisjonen som har ansvar for vekstkraftige bedrifter og klynger. Hun har tidligere arbeidet i Steria, SINTEF og Kunnskapsdepartementet, og har vært i Innovasjon Norge siden 2013. Dette blir et interessant foredrag!

Øystein Jørgensen

Øystein er fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han har jobbet i departementet i ti år, og noe av det han har arbeidet med er å bruke erfaringer fra evalueringer i budsjettarbeid og videreutvikling av virkemidler.

«Alle forsøk på å estimere effekter er forbundet med stor grad av usikkerhet, og det er alltid mye mer vi ikke vet, enn hva vi vet. Noen ganger blir vi så forsiktige at vi ikke tør å bruke den kunnskapen vi har. Hvor mye informasjon om effekter er egentlig bra nok?». Dette vil Øystein snakke om i sitt foredrag med tittelen «Når makta vil ha effekt. Hvordan bruke usikker kunnskap på konkrete problemstillinger?».

Per Øyvind Bastøe

Per Øyvind er evalueringsdirektør i Norad og leder for Evalueringsnettverket i OECDs utviklingskomité.

DAC-kriteriene blir av mange evalueringsmiljøer lagt til grunn i eget evalueringsarbeid. Disse er nå under revidering – og dette arbeidet ledes av Per Øyvind. På årets konferanse vil han holde foredraget “Evalueringskriterier – en støtte eller et hinder for godt evalueringsarbeid?”

Per Øyvind har tidligere hatt lederoppgaver i andre deler av offentlig forvaltning i Norge, i Verdensbanken, den asiatiske utviklingsbanken, den interamerikanske utviklingsbanken og i forsknings- og konsulentvirksomhet.

Håkon Finne

Håkon Finne er seniorforsker i SINTEFs gruppe for innovasjon og ledelse. Han har vært aktiv på evalueringsfronten siden han var med på å utvikle følgeforskning som tilnærming rundt 1990. På konferansen vil han snakke om effektstudier mer generelt – og er ikke fremmed for å berøre både kvantitative og kvalitative tilnærminger.

Håkon har hatt SINTEF som ankerfeste siden han begynte der første gang i 1978, etter studietiden på NTNU. Han tidligere hatt lengre forskningsopphold ved blant annet Massachusetts Institute of Technology og University of Manchester, og han var i en periode programkoordinator i Norges forskningsråd.

Bradford Rohmer

Bradford Rohmer er senioranalytiker og partner i Oxford Research Sweden. Han har studert statsvitenskap og økonomi, og har de siste ti årene spesialisert seg på evalueringer for EU-kommisjonen og øvrige myndighetsorganer.

På konferansen vil han gi oss noen refleksjoner på utviklingen og status på evalueringsfeltet i et EU-perspektiv, under tittelen «Evaluation systems and approaches in turbulent times. “Traditional” approaches in the age of RCTs and big data».